Стартирането на първия етап от незвисимотокандидатстване и подбор по Програмата за обмен преподаватели завърши успешно. Поради големия интерес към инициативата и отличните кандидатури, Съвместната комисия за подбор взе решение да одобри всички, които отговарят на условията от поканата.

По-долу следват изброени имената на идващите преподаватели, които ще заемат преподавателска позиция в съответния приемащ университет:

Университет на Саарланд (Германия)

 • Проф. д-р Збигнев Фелишевски от Университета в Силезия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

 • Гл. ас. д-р Калин Калинов, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски’’

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Цифрова трансформация и интелигентни райони

Университет в Аликанте (Испания)

 • Проф. дн Агниешка Новак-Бжежинска от Универеситета в Силеция

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Цифрова трансформация и интелигентни райони.

Университетна Силезия в Катовице (Полша)

 • доц. д-р Милена Добрева, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски’’

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Цифрова трансформация и интелигентни райони.

 • Проф. дн Шарунас Лиекис, Университет „Витаутас Магнус“, Каунас (Литва)

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

 • Ас. д-р. Дженовайте Лиобикиене, Университет „Витаутас Магнус“, Каунас (Литва)

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Трансформация и устойчивост на околната среда

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (България)

 • Доц. д-р Джовани Бакаро, Университет Триест

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Трансформация и устойчивост на околната среда

 • Проф. дн Едита Видавска, Университет на Силезия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

 • Проф, д-р Хилкка Хииоп, Естонска художествена академия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

 • Доц. д-р Риин Алаталум, преподавател на ЮНЕСКО от Естонската художествена акадамия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

 • Д-р Силвия Шостак, Университет на Силезия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Цифрова трансформация и интелигентни райони

 • Д-р Агата Стрончивилк, Университет на Силезия

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

Университет в Триест (Италия)

 • Проф. дн Евгения Смирнова-Трибулска, Университет на Силезия, Катовице

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

Университет „Витаутас Магнус“, Каунас (Литва),

 • Проф. дн Робър Райчик, Университет на Силезия, Катовице

Трансформация за Европа (Тransform4Europe) приоритетна област: Социална трансформация и включване

Като допълнителен ефект от Инициативата за обмен на преподаватели в рамките на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Europe)“, както и за засилване на сътрудничеството между младите изследователи, Естонската академия на изкуствата посреща през пролетта на 2022 г. Гитис Довидайтис, докторант и преподавател от катедрата за модерни изкуства в Университета ,,Витаутас Магнус’’, който ще работи по докторантския си изследователски проект и ще води лекции за студенти от ЕКА. Очаква се успешното завършване на този обмен да прерасне в Инициатива за обмен на млади преподаватели в рамките на Алианса ,,Трансформация на Европа’’.

Инициатива за обмен на преподаватели в рамките на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Europe)“ за 2021/2022 – летен семестър