На 01 октомври 2021 г. стартира инициативата „Тransform4Europe Research & Innovations” (T4ERI).

Тъй като T4Europe е университетски алианс с доказано върхови постижения по отношение на стратегическо сътрудничество между университетите и множество заинтересовани страни от околните региони в разработването на единна екосистема за знания и иновации, следващата стъпка за T4Europe е да капитализират университетите върху тази екосистема, за да трансформират своите постижения в научните изследвания и иновациите. Заедно разнообразните участници в екосистемата T4Europe могат да служат като мощни двигатели за взаимно развитие на иновациите и капацитета за изпълнение, като заедно насърчават както изследванията на върховите постижения и въздействието, така и по-интелигентните, устойчиви, конкурентни региони.

T4ERI ще разработи нови стратегии, за да използва този потенциал, с фокусна мисия – цифрова и екологична трансформация за интелигентни, устойчиви и приобщаващи региони. Планирано е да се разработи съвместна програма за научни изследвания и иновации, съвместна стратегия за привличане и задържане на изследователи и съвместна стратегия за отваряне на науката за всички членове на екосистемата T4Europe. Верен на същността на Алианса, T4ERI систематично ще си сътрудничи с регионални заинтересовани страни от бизнеса и индустрията, културата, политиката и гражданското общество на всяка стъпка от процеса. До 2024 г. T4ERI ще увеличи значително сътрудничеството в научните изследвания и иновациите във всички дисциплини, ще даде възможност за съвместен достъп до ключова изследователска инфраструктура в целия съюз и ще има насочени съвместни планове за действие за стартиране на един или повече големи съвместни изследователски центрове, свързани с неговата фокус мисия, да привлича и задържа млади и утвърдени изследователи и да насърчава ангажираността и участието на гражданското общество в научните изследвания и иновациите, като по този начин проправя пътят към Европейския университет на бъдещето.

Предложената структура на проекта T4ERI е организирана около три стълба, за да допълва образователната програма на T4Europe чрез компоненти за научни изследвания и иновации:

  • Сътрудничество в научните изследвания и иновациите;
  • Най-добрите кариери за „най-ярките умове“;
  • Наука за всички.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е отговорен за цялостната комуникация и последователно разпространение на резултатите, запазване на оптимална видимост и широк обхват до всички съответни заинтересовани страни (политически, академични общности, регионални иновационни екосистеми, всички членове на университетите). Програмата на работен пакет №5, в който нашият университет е водещ, включва споделянето на най-добрите практики от други университетски алианси. Един от основните резултати на проекта T4ERI е Бялата книга за сътрудничество в научните изследвания и иновациите, която ще обобщи ключовите знания от пилотното изпълнение на работните пакети на проекта, включително констатации относно правни, регулаторни и финансови бариери и препоръки за политиката за единен път напред.