Първа Transform4Europe конференция за иновативно обучение –

“Transform4Europe International Conference-Hackathon for the Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education (INNO-METHODS)”

Конференцията ще се състои в периода 24-27 Октомври 2022, с домакин университет Витаутас Магнус – Каунас, Литва.

Първата конференция по проекта “Transform4Europe” за иновативно преподаване ще представи най-добрите образователни практики, ще оцени предизвикателствата и ще сподели опита от работата в условия след Covid-19, както в рамките на този европейски алианс, така и извън него.

Пандемията, свързана с Covid-19, предизвика радикална промяна към дигиталното обучение и преподаване (DELT). Ежедневно учителите използват дигиталните технологии, за да подобрят взаимодействието, ангажираността и разбирането в своите класни стаи и лекционни зали.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в университета Витаутас Магнус (град Каунас, Литва), за да обсъдим тези и други въпроси.

В дискусионната част ще бъдат проучени нови решения по темата и ще се направи резюме на опита до този момент, докато другата част – хакатонът – ще се фокусира върху практическото приложение и разработването на иновативни подходи и методи на преподаване/обучение във висшето образование.

Тази конференция има за цел да насърчи обмена между преподавателския състав и да даде гласност на специалистите, които са допринесли за предоставянето на иновативни проекти, посветени на преподаването и обучението във висшето образование, както и на дейностите на академията на проекта “Transform4Europe” за преподаване, като цяло.

БРОШУРА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Теми:

 • Повишаване на глобално отговорното предприемаческо мислене на студентите;
 • Приобщаващо учене и преподаване във висшето образование;
 • Усъвършенствано в цифрово отношение учене, преподаване и оценяване;
 • Образование за устойчивост чрез активни методологии;
 • Развитие на високите постижения в областта на преподаването във висшето образование;

Детайлна информация:

Хакатон – целта му е да намери решения за прилагане на приобщаващо образование, чрез иновативни методи на преподаване и обучение.

Хакатонът ще има пет сесии, всяка с кратка презентация на експерти и семинар. В края на хакатона отборите ще представят разработените препоръки за приобщаващо образование.

Покана за представяне на доклади: Участниците, които желаят да участват в конференцията с представяне на свои доклади, трябва да попълнят регистрационния формуляр и да изпратят резюме на доклада (до 400 думи) не по-късно от 16 август 2022 г.

Очаквани участници и слушатели на конференцията са:

 • Академичен състав;
 • Представители на най-добрите иновативни практики за преподаване в рамките на проекта “Transform4Europe” (WP4 въпросник);
 • Образователни консултанти;
 • Заинтересовани страни от проекта “Transform4Europe” и други;
 • Учители;
 • Разработчици и доставчици на технологии;
 • Други.

Насоки за представяне и рецензия:

Предложения по подтеми на конференцията, особено лични изследвания, постижения на проекти, казуси, теоретична и концептуална работа и творческо използване на образователни технологии, са приветствани. Работата в екип, интерактивността, споделянето, партньорското обучение и дискусиите ще бъдат основните аспекти на конференцията.

Процес на подбор:

Решенията за одобрение ще се основават на оригиналността, новаторството и научното качество на предложението, неговата приложимост към темата на конференцията и доказания опит на автора(ите). Приноси, които не съответстват на темите на конференцията, също ще бъдат взети предвид, ако предлагат нови знания и са от полза за делегатите. Рецензентите и програмният комитет ще вземат решение относно формата, определен за приетите предложения, за да осигурят структурата на конференцията и нейното ползотворно протичане. Всички предложения ще бъдат подложени на строг преглед, въз основа на критериите за оценка, посочени по-долу. Панелът ще възприеме холистична перспектива, за да прегледа предложенията и да развие тематично значение. Всички приети документи ще бъдат представени лично или онлайн. Известие за приемане на документи ще бъде доставено на регистрираните участници на техните имейл адреси.

Възможност за публикуване:

Авторите на всички приети резюмета ще имат възможност да изпратят пълен доклад за публикуване в едно от научните списания на Алианса:

 • “Pedagogika” (Pedagogy) е международно периодично списание с отворен достъп за научни трудове в областта на образователните науки. Списанието е включено в следните бази данни: SCOPUS, C.E.E.O.L., DOAJ, EBSCO Publishing, Index Copernicus и други.
 • Скоро ще бъдат обявени и други възможности.

Важни дати:

 • Регистрационната форма за изпращане на резюме е достъпна ТУК до 12.09.2022 г.
 • Програмата на конференцията ще бъде обявена на 15.09.2022 г.
 • Регистрационната форма за слушатели на конференцията е достъпна ТУК до 30.09.2022 г.

Социална програма:

Задачи за опознаване, неформални дейности (напр. медитация, екскурзия, дегустация на някои литовски ястия, литовски занаяти, прожекция на филми и други).

Научен колектив:

 • Dr. Simona Pilkienė (VMU)
 • Prof. dr. Lina Kaminskienė (VMU)
 • Prof. dr. Airina Volungevičienė (VMU)
 • Dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (VMU)
 • Dr. Aistė Ragauskaitė (VMU)
 • Assoc. prof. dr. Tullia Catalan (UniTS)
 • Assoc. prof. dr. Roberta Altin (UniTS)
 • Dr. Paolo Sorzio (UniTS)
 • Dr. Asunción Menargues (UA)
 • Assoc. prof. dr. Nikolina Tsvetkova (SU)
 • Assoc. prof. dr. Renata Jankowska (USil)
 • Dr. Andreas Korbach (USaar)

За повече информация и контакти:

 • Лидия Семерджиева – Т4ЕU проектен координатор за СУ; e-mail: l.nikolaeva@gea.uni-sofia.bg
 • Официалната страница на T4EU
 • Университет Витаутас Магнус – град Каунас, Литва; e-mail: Transform4Europe@vdu.lt
Първа Transform4Europe конференция за иновативно обучение: “Transform4Europe International Conference-Hackathon for the Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education (INNO-METHODS)”