Като членове на Алианса „Трансформация за Европа (Transform4Europe)“, ние споделяме обща концепция за трансформация и нашата цел е да обучаваме и образоваме агенти на промяната към по-справедливо и устойчиво бъдеще, като по този начин самите ние действаме като двигател на трансформацията. Проактивната трансформация, както я разбираме, е резултат от аналитичен процес и се основава на трансформативно предприемачество, както е описано по-горе.

Въз основа на това общо разбиране и нашите собствени индивидуални профили на трансформация, свързани с нашия индивидуален опит от историческа, регионална и институционална трансформация, ние базираме своя подход на следните четири стълба на трансформацията:

1) Индивидуална нагласа

Индивидите като двигатели на трансформацията трябва да бъдат в центъра на процеса, тъй като ориентацията и мисленето на всеки отделен участник са отправна точка за всяка форма на промяна. Следователно европейската трансформация се нуждае от хора, които могат активно да допринесат за оформянето на свят, в който благополучието и устойчивостта са постижими.

2) Университетите

За да дадат възможност на студентите, персонала и заинтересованите страни да действат като агенти на трансформацията, университетите са отговорни за предаването на ценностите, уменията и знанията, необходими на всички граждани с академични и обществени отговорности, като се започне от местните региони на алианса и се премине към глобално гражданство.

3) Регионите на Европа

В сътрудничество със своите университети, регионите имат голям потенциал да стимулират трансформацията на Европа и ЕИП като екосистеми на знанието и иновациите. За да достигнат най-високия си потенциал, регионите, представени в алианса Transform4Europe, трябва да бъдат свързани помежду си в междурегионална мрежа, за да разширят влиянието си на континентално ниво.

4) Европа

Сложните обществени предизвикателства, пред които са изправени Европа и целият свят, не могат да бъдат решени от отделни участници. Европейските концепции за трансформация трябва да бъдат толкова разнообразни, колкото и самата Европа, и да изискват различни гледни точки, подходи и решения, пряко свързани и споделяни от местното и регионалното население. Transform4Europe ще преследва истинска европейска добавена стойност чрез свързване в мрежа от допълващи се регионални структури за трансформация от цяла Европа, които споделят обща визия за справяне с големи предизвикателства.

Ние вярваме, че тези четири стълба са от решаващо значение за успешната трансформация на сътрудничеството между университетите и региона, което ще окаже голямо влияние върху засилването на европейската интеграция.