Трансформацията на всички нива е едновременно реалност и необходимост и трябва да бъде разгледана чрез глобален подход. Тези сложни процеси ще засегнат всички участници, включително университетите. В крайна сметка тези участници трябва да решат дали да бъдат зрители и пасивни реципиенти на резултатите от тези трансформации или да станат неразделна част от тях, проактивни в работата с обединени сили, за да се превърнат в двигатели на процеса на трансформация като цяло.

Университетите могат да играят важна роля в тези процеси като образоват и обучават студенти, персонал и заинтересовани страни от околните им региони, създават нови знания, развиват изследвания и предоставят решения за основните настоящи и бъдещи обществени предизвикателства. По същия начин регионите, в които работят университетите, са крайъгълните камъни на процеса на трансформация като преки референтни рамки, икономическа и социална среда за всички участници, важни посредници между индивида и европейското ниво.

Вярваме, че университетите могат да помогнат за трансформирането на Европа, като се организират в постоянни, структурирани и съгласувани мрежи от множество институции, които дават основен принос на системно ниво според своята визия, нужди, амбиции, опит и капацитет. По този начин те могат да станат активни агенти на трансформация и промяна и мощни двигатели за взаимното развитие на иновациите и капацитета за изпълнение. Заедно те имат потенциала да допринесат за развитието на европейска икономика, основана на знанието, по-добри нива на заетост, европейска идентичност, гражданска ангажираност и благосъстояние. Това е мощен начин за подобряване на конкурентоспособността на ЕС като цяло и по-нататъшната интеграция на ЕИП.

Освен това Европа се нуждае от интелигентни региони, за да се справи с предизвикателствата на нашето време – устойчиви екосистеми от знания, които ефективно използват новите технологии и трансформират традиционните си икономики в климатично неутрални, устойчиви модели на развитие, в които университетите играят централна роля. Въпреки това потенциалът на сътрудничеството между университетите и региона в процеса на европейска трансформация все още не е използван напълно. Изследователите си сътрудничат с регионални заинтересовани страни на индивидуално ниво, но често липсва структурирано сътрудничество на институционално ниво. Алиансът Transform4Europe вижда необходимост от нови модели и стратегии, които да използват този потенциал и мрежово сътрудничество между университети и региони в цяла Европа, за да се постигне по-голямо въздействие. В отговор на тази необходимост, университетите Transform4Europe ще обединят усилията си с ключови играчи от своите региони, за да образоват и обучават не само висококвалифицирани експерти, но и европейски предприемачи, които могат да действат като динамични агенти на трансформация чрез мрежови, приложни и други подходи.